Pam Combitel?

Mae gan bobl Combitel ddegawdau o brofiad wrth ddarparu atebion ffonau a TG i fusnesau yng Ngogledd Cymru a’r cyffiniau.  Mae partneriaeth, perthynas ac ymddiriedaeth wrth wraidd ein holl weithgaredd.  Rydym yn meithrin perthynas hirbarhaol, gref iawn gyda’n cwsmeriaid ac mae gennym ymrwymiad cryf iawn i gymuned fusnes Cymru.

Mae Combitel yn ddarparwr gwasanaethau teleffoni a TG yng Ngogledd Cymru, sydd wedi’i gofrestru ac sy’n cael ei reoleiddio gan OFCOM. Mae ein prif swyddfa wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru yn nhref arfordirol Llandrillo-yn-Rhos. Cawn ein rheoleiddio a’n rhwymo hefyd gan yr FCS (Ffederasiwn Gwasanaethau Cyfathrebu), sefydliad sy’n cynrychioli’r farchnad busnes-i-fusnes hanfodol ar gyfer cyfathrebu llais a data. Mae Combitel yn aelod cofrestredig o’r Gwasanaethau Ombwdsmon Cyfathrebu hefyd.

Rydym yn pennu, darparu, gosod a chynnal a chadw Systemau Ffonau Busnes, Atebion Ffonau Symudol, Systemau TG a Rhwydweithiau Data ledled y Deyrnas Unedig.  Mae ein gwasanaethau’n cynnwys cymorth a bilio llinellau ffôn, ISDN30, ISDN2 a llinellau analog, Rhwydweithiau Data, Cysylltedd Rhyngrwyd a Rhwydweithiau Ardal Eang.

Pennu, darparu neu gludo rhaglenni a rhwydweithiau sy’n dyngedfennol i’ch busnes, wedi’u haddasu i feini prawf penodol, yw asgwrn cefn y gwasanaeth a gynigiwn. Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gallu darparu cynhyrchion a gwasanaethau ‘Dosbarth Busnes’ i gyd-fynd â’ch strategaethau sefydliadol ar gyfer ‘nawr ac ar gyfer y dyfodol.

Mae Combitel yn annibynnol ar werthwyr, gan dynnu ar ein profiad o gyflenwi atebion unigryw a llawn dychymyg i amryw o sectorau diwydiant boed hynny’n lleihau costau, gwella llif prosesau, neu ddim ond edrych ar bethau mewn ffordd wahanol i gynyddu cynhyrchiant ac effeithlonrwydd. Ein ffocws yw darparu prisiau cystadleuol iawn, bod yn hollol ddibynadwy, a darparu gwasanaethau arloesol cyffrous sy’n galluogi’ch busnes i gyflawni ei amcanion strategol.

A ydym dim gwahanol mewn gwirionedd?

Cyflenwi gwasanaethau yw sylfaen ein busnes cyfan. Mae’n treiddio popeth a wnawn ni ac mae’n ein gosod ni ar wahân i’n cystadleuwyr. O’r tro cyntaf y byddwn yn cyfarfod, bydd pob cyswllt a wnawn yn troi o gwmpas rhoi’r union beth sydd arnoch ei eisiau ichi, pryd y mae arnoch ei eisiau. O’r cychwyn cyntaf rydym yn mynd ati i wneud pethau’n well, mae’n sylfaenwyr wedi dod o gwmni sy’n deall ein bod yn trin ein cwsmeriaid yn union sut y byddem am gael ein trin ein hunain. Nid ydym yn gwneud tariffau cymhleth ac anhyblyg, nid ydym yn defnyddio terminoleg gymhleth, yn lle hynny rydym yn cadw pethau’n syml ac yn bwysicaf oll, rydym bob amser yn gwrando ac yn ystyriol o’ch anghenion parhaus.Ffoniwch ni heddiw ar 033 33 234 567 neu gofynnwch am ALWAD YN OL